Terms and conditions

Condicions generals d'ús del lloc web


1. Objecte i contingut del lloc web. Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització de https://ags.cat, d’ara endavant el «lloc web», el contingut del qual té com a objectiu establir un canal de ddivulgació acadèmic de les publicacions i biografia de l’autor i titular, Arnau Guix i Santandreu, amb el públic en general. La consulta dels continguts del lloc web no constituirà per si mateixa cap mena de relació contractual i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari o usuària. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels documents introduïts, no constitueix en cap cas una assessoria i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. El titular del lloc web no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, a excepció d’aquells extrems als quals obligui la Llei, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se d’aquesta. El titular es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del lloc web, de les presents condicions d’ús i de qualsevol advertiment legal específic, que puguin resultar aplicables al present lloc web, així com el dret a limitar o impedir l’accés a aquests. Es podrà exercir tals drets en qualsevol moment i sense previ avís. L’usuari o usuària ha de llegir atentament aquests termes i condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar aquest lloc web, ja que pot presentar modificacions.


2. Renúncia i limitació de la responsabilitat. La informació inclosa o disponible a través de les pàgines del lloc web pot incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i estructura i disseny del lloc web, de forma unilateral. El titular del lloc web ha obtingut la informació i materials de fonts considerades com a fiables, incloent la recerca realitzada per ell mateix, però si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. El titular del lloc web declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels continguts oferts a la xarxa, qualsevulla que en sigui la causa. Així mateix, el titular no es fa responsable de les caigudes de xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altra classe de dany indirecte que es pugui causar als usuaris o usuàries. El titular del lloc web no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sens perjudici que el titular del lloc web està duent a terme els més grans esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari o usuària prengui determinades decisions o realitzi accions sobre la base de la informació inclosa en el lloc web, es recomana la comprovació de la informació rebuda mitjançant altres fonts.


3. Propietat intel·lectual. Queden reservats en favor del titular del lloc web tots els drets sobre els continguts, textuals i gràfics, de les pàgines web que l’integren. No s’inclourà en aquesta relació l’estructura i disseny general de les pàgines web, que és cedida de forma gratuïta per la societat que gestiona el lloc web «http://www.myresponsee.com», ni les fotografies o il•lustracions extretes de bancs d’imatges de domini públic. El titular del lloc web no concedeix cap mena de cessió dels seus drets de propietat intel·lectual o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina, a l’usuari o usuària del lloc web. Queda absolutament prohibit qualsevol plagi dels continguts del lloc web, especialment les publicacions del titular. Per aquesta raó, l’usuari o usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, podent donar a l’exercici per part del titular del lloc web de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets. S’exceptua en aquest sentit, sempre i quan es respectin les atribucions concretes de les llicències «Creative Commons» que s’han especificat en el seu moment, les publicacions relacionades amb la formació acadèmica del titular a la Universitat Autònoma de Barcelona i que han estat publicades al dipòsit digital de documents de la universitat i en el portal de la recerca de Catalunya «Recercat». Es permet la descàrrega de les publicacions en PDF que s’hi exposen amb finalitats acadèmiques. En cas que es vulgui citar alguna de les obres, es farà correctament, seguint els estàndards i bons usatges, i indicant com a mínim l’autor amb el seu nom i cognoms, separats convenientment amb la conjunció copulativa «i», el títol del document, i l’any de publicació. Serà preferible, en qualsevol cas, la citació de les pàgines concretes del document a les quals es fa referència.


4. Protecció de Dades. El titular del lloc web compleix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament el Reglament 2016/679, del Parlament de la Unió Europea i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga l’anterior Directiva 95/46/CE. El citat Reglament assenyala que el consentiment per al tractament de dades ha de ser exprés, «exigint que es manifesti de forma clara i inequívoca per part de l’interessat a través d’un acte afirmatiu clar que evidenciï una declaració de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de l’interessat d’admetre el tractament de dades de caràcter personal que l’afecten». Les dades bàsiques d’identificació que l’usuari o usuària ompli en el formulari de contacte, amb la intenció de comunicar-se directament amb el titular, només s’utilitzaran després amb la finalitat de contactar amb ell/ella, i en cap cas amb fins comercials. Les úniques dades personals que es demanen són el nom i cognoms, únicament per a poder tractar personalment a la persona i adreçar-s’hi amb les formalitats pertinents, el correu electrònic per a posar-se en contacte després, i el text del missatge que es pretén enviar. En aquest sentit, es demanen tres informacions imprescindibles per a l’existència del contacte posterior, i que es consumeixen amb el seu ús sense ser emmagatzemats ni representar un perill de difusió per error que vulneri les dades de l’usuari o usuària. L’existència del formulari de contacte rau, únicament, en evitar exposar una adreça de correu electrònic del titular a eventuals atacs informàtics o «spam», i en cap cas pretén obtenir dades personals dels usuaris o usuàries. Per aquesta raó, si l’usuari o usuària ha omplert aquests camps, està manifestant de forma inequívoca que vol ser contactat/da per correu electrònic posteriorment, sense que pugui al·legar després que aquesta operació tenia una altra intencionalitat i/o reclamar danys i perjudicis per aquest fet. L’usuari o usuària es compromet a utilitzar un llenguatge respectuós i amb ortografia correcta. El titular es reserva el dret a no respondre als missatges, amb independència del seu contingut ofensiu o incomodant, i a exercir les accions legals pertinents contra vulneracions de la seva persona o d’altres, si escau. El titular del lloc web promou la navegació lliure per les seves pàgines i no inserta deliberadament robots, bots o galetes («cookies») que espiïn o realitzin seguiment del comportament dels usuaris o usuàries. També s’esforça a millorar la seguretat del lloc web amb els certificats pertinents. Això no obstant, no es responsabilitza de possibles atacs informàtics o intrusions d’agents externs que es puguin produir.


5. Enllaços. El titular del lloc web no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats en el lloc web, segons el que s’estableix a l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació. L’usuari és l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs a on es trobin. El titular del lloc web no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle. Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç dirigit al present lloc web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, d’apologia del terrorisme, contraris a la moral o que promoguin la vulneració dels Drets Fonamentals. El titular del lloc web no promou, no garanteix, no supervisa i no recomana els continguts de tercers.


6. Responsabilitat. L’usuari o usuària respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que el titular del lloc web pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevulla d’aquestes condicions d’ús. L’usuari o usuària es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, els bons costums, l’ordre públic i el principi general de la bona fe. De la mateixa manera, l’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar el lloc web o els seus continguts amb finalitats o efectes il·lícits, o sent contraris a aquestes condicions, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar el lloc web, els seus continguts, o impedir un normal ús del lloc web per part d’altres usuaris.


7. Llei aplicable. Les condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació catalana i de l’Estat espanyol. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts contemplats en el lloc web, les parts acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental), amb renúncia a qualsevol altre fòrum general o especial que els pogués correspondre. L’usuari o usuària s’obliga a intentar prèviament la via extrajudicial per a resoldre la possible controvèrsia, amb comunicació fefaent prèvia i acordant sotmetre’s als procediments de conciliació pertinents, abans d’intentar qualsevol acció legal. El titular del lloc web perseguirà l’incompliment de les presents condicions legals, així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web, exercint totes les accions legals que li puguin correspondre en dret.