Image Article: AWS: a threat to international security

AWS: a threat to international security


Article (UB). Autonomous weapon systems (AWS), more known as “killer robots”, represent an important threat to international peace and security. Technological advancements had allowed the development of lethal processes that have the advantage of fewer risks for soldiers, shorter response times, less military personnel and increased precision to reduce collateral damage. However, it is necessary the adoption of a humanistic point of view, which promotes a strong global regulation of AWS, motivated by the interpretation of the centenary Martens Clause and the so-called ius in bello. This article will study the main reasons that justify the urgency of international treaties that ban AWS. At the moment, the desired satisfactory agreement has not been reached at the last meetings of the Convention on Conventional Weapons (CCW) in 2018.


Article (UB). Els sistemes d’armament autònoms (AWS, segons les inicials en anglès), més coneguts com a “robots assassins”, representen una amenaça important a la pau i la seguretat internacionals. Els avenços tecnològics han permès el desenvolupament de processos letals que tenen l’avantatge de menors riscs per als soldats, temps de resposta més curts, una menor necessitat de personal militar i una major precisió per a reduir els danys col·laterals. Altrament, és necessària l’adopció d’un punt de vista humanista que promogui una regulació global forta dels AWS, motivada per la interpretació de la centenària Clàusula Martens i l’anomenat ius in bello. El present article estudiarà les raons principals que justifiquen la urgència de tractats internacionals que prohibeixin els AWS. Actualment, no s’ha arribat a l’acord satisfactori desitjable a les últimes reunions de la Convenció sobre Armes Convencionals (CCW, segons les inicials en anglès) de l’any 2018.


Artículo (UB). Los sistemas de armamento autónomos (AWS, por sus siglas en inglés), más conocidos como “robots asesinos”, representan una amenaza importante para la paz y la seguridad internacionales. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de procesos letales que tienen la ventaja de menores riesgos para los soldados, tiempos de respuesta más cortos, una menor necesidad de personal militar y una mayor precisión para reducir los daños colaterales. Sin embargo, es necesaria la adopción de un punto de vista humanista que promueva una regulación global fuerte de los AWS, motivada por la interpretación de la centenaria Cláusula Martens y el llamado ius in bello. El presente artículo estudiará las razones principales que justifican la urgencia de tratados internacionales que prohíban los AWS. Actualmente, no se ha llegado al acuerdo satisfactorio deseable en las últimas reuniones de la Convención sobre Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en inglés) del año 2018.


ART AWS Link ART Autonomous Weapon Systems

Download full text / View TransJus Publications (UB)