Image: Hipoteca multidivisa. Dictamen jurídic

Hipoteca multidivisa. Dictamen jurídic


Tesi de Fi de Màster (UAB). El present dictamen jurídic analitza les problemàtiques subjacents d’un cas pràctic hipotètic, proposat per l’equip docent del Màster de l’Advocacia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El nucli de l’exercici recau en l’estudi del Dret Civil de les hipoteques multidivisa i la contractació de productes financers per part de consumidors i usuaris, tenint en compte els pronunciaments més recents dels tribunals hispànics, especialment del Tribunal Suprem i les Audiències Provincials. En segon terme, es tracten aspectes relacionats amb el torn d’ofici i el Dret Penal.


Tesis de Fin de Máster (UAB). El presente dictamen jurídico analiza las problemáticas subyacentes de un caso práctico hipotético, propuesto por el equipo docente del Máster en Abogacía de la Universidad Autónoma de Barcelona. El núcleo del ejercicio se encuentra en el estudio del Derecho Civil de las hipotecas multidivisa y la contratación de productos financieros por parte de consumidores y usuarios, teniendo en cuenta los pronunciamientos más recientes de los tribunales hispánicos, especialmente del Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales. En segundo lugar, se tratan aspectos relacionados con el turno de oficio y el Derecho Penal.


Master Thesis (UAB). The present legal opinion analyses the underlying problems of a hypothetical practical case, proposed by the teaching staff of the Master's Degree in Legal Profession of the Autonomous University of Barcelona. The core of the exercise is the study of Civil Law's multi-currency mortgages and the contracts by consumers and users regarding financial products, taking into account the most recent pronouncements of the Hispanic courts, especially the Supreme Court and the Provincial High Courts. In second place, the analysis deals with aspects related to pro bono lawyers and Criminal Law.


TFM Advocacia Link TFM Advocacia

Download full text / View Recercat