Image: Acomiadament i xarxes socials. Dret públic i noves tecnologies

Acomiadament i xarxes socials. Dret públic i noves tecnologies


Tesi de Fi de Grau (UAB). L’ús de xarxes socials ha crescut exponencialment durant els últims cinc anys. Ja sigui a través de dispositius mòbils o amb els ordinadors de titularitat empresarial, els treballadors fan ús d’aquestes plataformes durant l’horari laboral, posant a l’abast de moltes persones continguts que revelen característiques de la seva personalitat, preferències, opinions i informacions sensibles, a la vegada que poden disminuir la seva pròpia productivitat. Aquestes dades, si bé en un principi són susceptibles de ser protegides pels drets a la intimitat i a la llibertat d’expressió, poden tenir una lectura diferent per part de l’empresari. La investigació es centra en el Dret Públic hispànic, especialment constitucional i laboral, analitzant la jurisprudència recent produïda pels Tribunals Superiors de Justícia.


Tesis de Fin de Grado (UAB). El uso de las redes sociales ha crecido exponencialmente durante los últimos cinco años. Ya sea a través de dispositivos móviles o con los ordenadores de titularidad empresarial, los trabajadores hacen uso de estas plataformas durante el horario laboral, dejando al alcance de muchas personas contenidos que revelan características de su personalidad, preferencias, opiniones y informaciones sensibles, a la vez que pueden disminuir su propia productividad. Estos datos, si bien en un principio son susceptibles de ser protegidos por los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión, pueden tener una lectura diferente por parte del empresario. La investigación se centra en el Derecho Público hispánico, especialmente constitucional y laboral, analizando la jurisprudencia reciente producida por los Tribunales Superiores de Justicia.


Bachelor Thesis (UAB). The use of social networks has grown exponentially over the last five years. Whether through mobile devices or with business-owned computers, employees make use of these platforms during working hours, making it accessible to many people contents who reveal characteristics of their personality, preferences, opinions and sensitive information, while reducing their own productivity. These data, although they are initially likely to be protected by the rights of privacy and freedom of expression, may have a different reading by the employer. The research focuses on Hispanic Public Law, especially regarding constitucional and labour matters, analysing the recent case law produced by the High Courts of Justice of the Autonomous Communities.


tfgdret Link TFG Dret

Download full text / View DDD (UAB)