Image: Construcció i crisi en el Vallès Occidental. Anàlisi de la comptabilitat pública

Construcció i crisi en el Vallès Occidental. Anàlisi de la comptabilitat pública


Tesi de Fi de Grau (UAB). El Vallès Occidental és una comarca amb una gran varietat de municipis. La comptabilitat pública de les entitats locals permet revelar com ha afectat la bombolla immobiliària en el territori, ja sigui en aspectes d’ingressos provinents del sector de la construcció, com d’inversions reals i endeutament. S’efectua un anàlisi multinivell, dividint els municipis en tres tipus: capitals, ciutats i pobles, i s’elaboren models economètrics per a preveure les tendències del futur, amb el coneixement del període 2004-2014. Finalment, s'acompanya un annex amb les xifres principals emprades, classificades per corporacions.


Tesis de Fin de Grado (UAB). El Vallès Occidental es una comarca con una gran variedad de municipios. La contabilidad pública de los entes locales permite revelar como ha afectado la burbuja inmobiliaria en el territorio, ya sea en aspectos de ingresos provenientes del sector de la construcción, como de inversiones reales y endeudamiento. Se efectúa un análisis multinivel, dividiendo los municipios en tres tipos: capitales, ciudades y pueblos, y se elaboran modelos econométricos para prever las tendencias del futuro, con el conocimiento del período 2004-2014. Finalmente, se acompaña un anexo con las cifras principales utilizadas, clasificadas por corporaciones.


Bachelor Thesis (UAB). Vallès Occidental is a region with a wide variety of municipalities. The public accounting of local entities allows to reveal how the real estate bubble affected in the area, comprising aspects like revenue from the construction sector, real investments and debt. A multilivel analysis is carried out, dividing the municipalities into three types: capitals, cities and towns, and econometric models are prepared to anticipate future trends, with the understanding of the 2004-2014 period. Finally, an annex is incorporated with the main numerals used, classified by corporations.


tfgadminempreses Link TFG Admin Empreses

Download full text / View DDD (UAB)