Fashion

The impact of robots and automation in Catalonia. An analysis of citizens' opinions


Article-Report (AGS). Robots and automation processes have arrived to stay. Despite positive outcomes derived from new technologies, such as a remarkable rise in productivity over time and easier communications, humans are observing how new species are irrupting at their current labour posts. It is estimated that approximately 50% of jobs have potentially automatable tasks, and that the remaining ones will experience radical transformations. Also, humans, in most of the cases without knowing it, are the source of information for the learning of algorithms, which are beginning to execute intellectual tasks with extreme precision and quality. The present analysis is articulated in three fronts: at first, are exposed the main international indicators that justify concerns about the silicon newcomers; secondly, is elaborated a descriptive study of citizens’ opinions in Catalonia about the impact of robots and automation processes, also covering the desirable public policies that could be applied; and finally, is developed an econometric model that unveils what profile characteristics of citizens are relevant to evaluate robots and digitalisation like a threat to society, or otherwise like an opportunity, thus verifying the initial hypotheses of the study.


Article-Informe (AGS). Els robots i els processos d’automatització han arribat per quedar-se. Malgrat les conseqüències positives derivades de les noves tecnologies, com un increment remarcable de la productivitat al llarg del temps i les comunicacions més fàcils, els humans estan observant com noves espècies estan irrompent als seus llocs de treball. S’estima que aproximadament el 50% de les feines presenten tasques potencialment automatitzables, i que les que romanguin experimentaran transformacions radicals. A més, les persones són, en la majoria dels casos sense saber-ho, la font d’informació per l’aprenentatge de complexos algoritmes, que estan començant a executar tasques intel•lectuals amb extrema precisió i qualitat. El present anàlisi està articulat en tres fronts: en primer lloc, s’exposen els principals indicadors internacionals que justifiquen preocupacions sobre els nouvinguts de silici; en segon lloc, s’elabora un estudi descriptiu sobre les opinions dels ciutadans de Catalunya sobre l’impacte dels robots i processos d’automatització, també cobrint les desitjables polítiques públiques que es podrien aplicar; i finalment, es desenvolupa un model economètric que desvela quines característiques del perfil dels ciutadans són rellevants per a avaluar els robots i la digitalització com una amenaça cap a la societat, o bé com a una oportunitat, verificant així les hipòtesis inicials de l’estudi.


Artículo-Informe (AGS). Los robots y los procesos de automatización han llegado para quedarse. Aunque hay consecuencias positivas derivadas de las nuevas tecnologías, como un incremento remarcable de la productividad a lo largo del tiempo y las comunicaciones más fáciles, los humanos están observando como nuevas especies irrumpen en sus puestos de trabajo. Se estima que aproximadamente el 50% de los trabajos presentan tareas potencialmente automatizables, y que las que permanezcan experimentarán transformaciones radicales. Además, las personas son, en la mayoría de los casos sin saberlo, la fuente de información para el aprendizaje de complejos algoritmos, que están empezando a ejecutar tareas intelectuales con extrema precisión y calidad. El presente análisis está articulado en tres frentes: en primer lugar, se exponen los principales indicadores internacionales que justifican preocupaciones sobre los recién llegados de silicio; en segundo lugar, se elabora un estudio descriptivo sobre las opiniones de los ciudadanos de Catalunya sobre el impacto de los robots y procesos de automatización, también cubriendo las deseables políticas públicas que se podrían aplicar; y finalmente, se desarrolla un modelo econométrico que desvela cuales características del perfil de los ciudadanos son relevantes para evaluar los robots y la digitalización como una amenaza hacia la sociedad, o bien como una oportunidad, verificando así las hipótesis iniciales del estudio.


REP Robots and automation in Catalonia Link Report Robots

Download full text / AGS Publications. ISSN: 2696-1083