Fashion 1

 

[CAT] Vaig néixer a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) l'any 1993. Sóc Graduat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2016) i Graduat en Administració i Direcció d'Empreses (UAB, 2016). Màster en Economia i Administració d'Empreses (docència en anglès, UAB, 2017) i Màster Universitari en Advocacia (UAB, 2018). Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.

 

Vaig treballar com a administratiu i comptable en una assessoria a Sant Cugat del Vallès. Posteriorment, vaig dur a terme les pràctiques als Serveis Jurídics del Parlament de Catalunya i al Jutjat Penal n. 4 de Sabadell, especialitzat en violència de gènere. Més recentment, he estat assessor de projectes d'emprenedoria i microcrèdits a la Creu Roja a Sabadell.

 

Actualment estic cursant el Doctorat en Dret, Economia i Empresa a la Universitat de Girona (UdG), analitzant els efectes dels robots i l'automatització sobre el món del treball, des d'una perspectiva interdisciplinar. Disposo de nivells acreditats en català (C2), castellà (C2), anglès (C2), francès (B1), italià (B2) i occità/aranès (B2). També tinc el certificat de competències digitals acTIC, els títols de Microsoft Office Specialist per a Word, Excel i Power Point, i coneixements intermedis de programari Stata i Adobe (Photoshop, Premiere i Dreamweaver). Titulat en Grau Mig de Llenguatge Musical, amb el piano com a instrument.


[CAS] Nací en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) el año 1993. Soy Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, 2016) y Graduado en Administración y Dirección de Empresas (UAB, 2016). Máster en Economía y Administración de Empresas (docencia en inglés, UAB, 2017) y Máster Universitario en Abogacía (UAB, 2018). Colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell.

 

Trabajé como administrativo y contable en una asesoría en Sant Cugat del Vallès. Posteriormente, llevé a cabo las prácticas en los Servicios Jurídicos del Parlamento de Catalunya y en el Juzgado Penal nº 4 de Sabadell, especializado en violencia de género. Más recientemente, he sido asesor de proyectos de emprendimiento y microcréditos en la Cruz Roja en Sabadell.

 

Actualmente estoy cursando el Doctorado en Derecho, Economía y Empresa en la Universidad de Girona (UdG), analizando los efectos de los robots y la automatización sobre el mundo del trabajo, desde una perspectiva intersdisciplinar. Dispongo de niveles acreditados en catalán (C2), castellano (C2), inglés (C2), francés (B1), italiano (B2) y occitano/aranés (B2). También tengo el certificado de competencias digitales acTIC, los títulos de Microsoft Office Specialist para Word, Excel y Power Point, y conocimientos intermedios de software Stata y Adobe (Photoshop, Premiere y Dreamweaver). Titulado en Grado Medio de Lenguaje Musical, con el piano como instrumento.


[ENG] I was born in Sant Quirze del Vallès (Barcelona) in 1993 year. I have earned a Bachelor in Law at the Autonomous University of Barcelona (UAB, 2016) and a Bachelor in Business Administration and Management (UAB, 2016). Master in Economics and Business Administration (taught in English, UAB, 2017) and Master's Degree in Legal Profession (UAB, 2018). Registered at the Illustrious Bar Association of Sabadell.

 

I have worked as administrative and accountant in a consulting firm in Sant Cugat del Vallès. After that, my internships were developed at the Legal Services of the Parliament of Catalonia and at the Criminal Court n. 4 of Sabadell, specialised in violence against women. More recently, I have worked as a consultant in entrepreneurship and microcredits at the Red Cross in Sabadell.

 

At the present moment I am studying the Doctorate in Law, Economics and Business at the University of Girona (UdG), analysing the effects of robots and automation over the labour world, from an interdisciplinary perspective. I have certified levels in Catalan (C2), Castilian (C2), English (C2), French (B1), Italian (B2) and Occitan/Aranese (B2). I also have the acTIC certificate of digital competences, the titles of Microsoft Office Specialist for Word, Excel and Power Point, and an intermediate knowledge of Stata and Adobe software (Photoshop, Premiere and Dreamweaver). I possess the Intermediate Level in Musical Language, having the piano as instrument.


[FRA] Je suis né à Sant Quirze del Vallès (Barcelone) en 1993. J'ai obtenu une Licence en Droit à l'Université de Autonome de Barcelone (UAB, 2016) et une Licence en Administration et Gestion d'Entreprises (UAB, 2016). Master en Économie et Administration d'Entreprises (enseigné en anglais, UAB,, 2017) et Master en Profession d'Avocat (UAB, 2018). Inscrit dans l'Illustre Ordre des Avocats de Sabadell.

 

J'ai travaillé en tant qu'administrateur et comptable dans un bureau de conseil à Sant Cugat del Vallès. Après cela, mes stages ont été developpés aux Services Juridiques du Parlement de Catalogne et à la Cour Pénale n. 4 de Sabadell, spécialisée dans la violence contre les femmes. Plus récemment, j'ai travaillé comme consultant en entrepreneuriat et microcrédits à la Croix-Rouge à Sabadell.

 

Actuellement, j'étudie le Doctorat en Droit, Économie et Entreprise à l'Université de Girona (UdG), analysant les effets des robots et de l'automatisation sur le monde du travail, dans une perspective interdisciplinaire. J'ai des niveaux de certification en catalan (C2), castillan (C2), anglais (C2), français (B1), italien (B2) et occitan/aranais (B2). Je possède également le certificat de compétences numériques acTIC, les titres de Microsoft Office Specialist pour Word, Excel et Power Point, ainsi qu'une connaissance intermédiaire des logiciels Stata et Adobe (Photoshop, Premiere et Dreamweaver). J'ai le Niveau Intermédiaire en Langage Musical, avec le piano comme instrument.


[ITA] Sono nato a Sant Quirze del Vallès (Barcellona) nel anno 1993. Ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Autonoma di Barcellona (UAB, 2016) e la Laurea in Amministrazione e Gestione Aziendale (UAB, 2016). Master in Economia e Amministrazione Aziendale (insegnato in ingleses, UAB, 2017) e Master in Giurisprudenza (UAB, 2018). Registrato presso l'Illustre Collegio degli Avvocati di Sabadell.

 

Ho lavorato come amministrativo e contabile in una studio di consulenza a Sant Cugat del Vallès. Successivamente, i miei stage sono stati sviluppati presso i Servizi Legali del Parlamento della Catalogna e presso il Tribunale Penale n. 4 di Sabadell, specializzato nella violenza contro le donne. Più recentemente, ho lavorato come consulente in imprenditoria e microcrediti alla Croce Rossa a Sabadell.

 

Attualmente sto studiando il Dottorato in Giurisprudenza, Economia e Impresa all'Università di Girona (UdG), analizzando gli effetti dei robot e dell'automazione sul mondo del lavoro, da una prospettiva interdisciplinare. Ho ottenuto livelli certificati in catalano (C2), castigliano (C2), inglese (C2), francese (B1), italiano (B2) e occitano/aranese (B2). Ho anche il certificato acTIC di competenze digitali, i titoli di Microsoft Office Specialist per Word, Excel e Power Point e una conoscenza intermedia di software Stata e Adobe (Photoshop, Premiere e Dreamweaver). Possiedo il Livello Intermedio in Linguaggio Musicale, avendo il pianoforte come strumento.


[OCC] Neishí en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) er an 1993. Sò Graduat en Dret pera Universitat Autonòma de Barcelona (UAB, 2016) e Graduat en Administracion e Direccion d'Enterpreses (UAB, 2016). Mastèr en Economia e Administracion d'Enterpreses (docéncia en anglés, UAB, 2017) e Mastèr Universitari en Avocacia (UAB, 2018). Collegiat ar Illustre Collègi dera Avocacia de Sabadell.

 

Trabalhè coma administratiu e comptable en un burèu d'assessoria en Sant Cugat del Vallès. Posterioraments, amiè a tèrme es practiques as Servicis Juridics deth Parlament de Catalonha e ath Jutjat Penau n. 4 de Sabadell, especializat en violéncia de genre. Mès recentaments, è estat assessor de projèctes d'emprenedoria e microcredits ara Crotz Ròia en Sabadell.

 

Actuauments corsi eth Doctorat en Dret, Economia e Enterpresa ara Universitat de Girona (UdG), en tot analisar es efèctes des robòts e era automatizacion sobre eth mon deth trabalh, damb ua perspectiva interdisciplinara. Dispòsi de nivèus acreditadi de catalan (C2), castelhan (C2), anglés (C2), francés (B1), italian (B2) e occitan/aranés (B2). Tanben è eth certificat de competéncies digitaus acTIC, es títols de Microsoft Office Specialist entà Word, Excel e Power Point, e coneishences intermediàries de programari Stata e Adobe (Photoshop, Premiere e Dreamweaver). Titolat en Grad Miei de Lenguatge Musicau, damb eth piano coma esturment.