Fashion 1

 

[CAT] Vaig néixer a Sant Quirze del Vallès (Barcelona). Graduat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Graduat en Administració i Direcció d'Empreses (UAB). Màster en Economia i Administració d'Empreses (docència en anglès, UAB) i Màster Universitari en Advocacia (UAB), col·legiat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Disposo de certificats de proficiència de català, castellà i anglès, i nivells intermedis acreditats de francès, italià i occità/aranès.

 

Vaig treballar com a administratiu i comptable en una assessoria a Sant Cugat del Vallès. Posteriorment, vaig dur a terme les pràctiques als Serveis Jurídics del Parlament de Catalunya i al Jutjat Penal n. 4 de Sabadell, especialitzat en violència de gènere. Després he estat assessor de projectes d'emprenedoria i microcrèdits a la Creu Roja a Sabadell. Actualment estic cursant el Doctorat a la Universitat de Girona (UdG), analitzant els efectes dels robots i l'automatització sobre el món del treball, des d'una perspectiva interdisciplinar.

 

Tinc també el certificat de competències digitals acTIC, els títols de Microsoft Office Specialist per a Word, Excel i Power Point, i coneixements intermedis de programari Stata i Adobe (Photoshop, Premiere i Dreamweaver). Grau Mig de Llenguatge Musical, amb el piano com a instrument. Apassionat de l'Arquitectura.


[CAS] Nací en Sant Quirze del Vallès (Barcelona). Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Graduado en Administración y Dirección de Empresas (UAB). Máster en Economía y Administración de Empresas (docencia en inglés, UAB) y Máster Universitario en Abogacía (UAB), colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell. Dispongo de certificados de proficiencia de catalán, castellano e inglés, y niveles intermedios acreditados de francés, italiano y occitano/aranés.

 

Trabajé como administrativo y contable en una asesoría en Sant Cugat del Vallès. Posteriormente, llevé a cabo las prácticas en los Servicios Jurídicos del Parlamento de Catalunya y en el Juzgado Penal nº 4 de Sabadell, especializado en violencia de género. Después he sido asesor de proyectos de emprendimiento y microcréditos en la Cruz Roja en Sabadell. Actualmente estoy cursando el Doctorado en Derecho, Economía y Empresa en la Universidad de Girona (UdG), analizando los efectos de los robots y la automatización sobre el mundo del trabajo, desde una perspectiva intersdisciplinar.

 

Tengo también el certificado de competencias digitales acTIC, los títulos de Microsoft Office Specialist para Word, Excel y Power Point, y conocimientos intermedios de software Stata y Adobe (Photoshop, Premiere y Dreamweaver). Grado Medio de Lenguaje Musical, con el piano como instrumento. Apasionado de la Arquitectura.


[ENG] I was born in Sant Quirze del Vallès (Barcelona). I have earned a Bachelor in Law at the Autonomous University of Barcelona (UAB) and a Bachelor in Business Administration and Management (UAB). Master in Economics and Business Administration (taught in English, UAB) and Master's Degree in Legal Profession (UAB), registered at the Illustrious Bar Association of Sabadell. I have proficiency certificates in Catalan, Castilian and English, and intermediate certified levels in French, Italian and Occitan/Aranese.

 

I have worked as administrative and accountant in a consulting firm in Sant Cugat del Vallès. After that, my internships were developed at the Legal Services of the Parliament of Catalonia and at the Criminal Court n. 4 of Sabadell, specialised in violence against women. More recently, I have worked as a consultant in entrepreneurship and microcredits at the Red Cross in Sabadell. At the present moment I am studying the Doctorate in Law, Economics and Business at the University of Girona (UdG), analysing the effects of robots and automation over the labour world, from an interdisciplinary perspective.

 

I also have the acTIC certificate of digital competences, the titles of Microsoft Office Specialist for Word, Excel and Power Point, and an intermediate knowledge of Stata and Adobe software (Photoshop, Premiere and Dreamweaver). Intermediate Level in Musical Language, having the piano as instrument. Passionate about Architecture.


[FRA] Je suis né à Sant Quirze del Vallès (Barcelone). J'ai obtenu une Licence en Droit à l'Université de Autonome de Barcelone (UAB) et une Licence en Administration et Gestion d'Entreprises (UAB). Master en Économie et Administration d'Entreprises (enseigné en anglais, UAB) et Master en Profession d'Avocat (UAB), inscrit dans l'Illustre Ordre des Avocats de Sabadell. J'ai des niveaux de certification de maîtrise en catalan, castillan et anglais, et niveaux intermédiaires en français, italien et occitan/aranais.

 

J'ai travaillé en tant qu'administrateur et comptable dans un bureau de conseil à Sant Cugat del Vallès. Après cela, mes stages ont été developpés aux Services Juridiques du Parlement de Catalogne et à la Cour Pénale n. 4 de Sabadell, spécialisée dans la violence contre les femmes. Plus récemment, j'ai travaillé comme consultant en entrepreneuriat et microcrédits à la Croix-Rouge à Sabadell. Actuellement, j'étudie le Doctorat en Droit, Économie et Entreprise à l'Université de Girona (UdG), analysant les effets des robots et de l'automatisation sur le monde du travail, dans une perspective interdisciplinaire.

 

Je possède également le certificat de compétences numériques acTIC, les titres de Microsoft Office Specialist pour Word, Excel et Power Point, ainsi qu'une connaissance intermédiaire des logiciels Stata et Adobe (Photoshop, Premiere et Dreamweaver). Niveau Intermédiaire en Langage Musical, avec le piano comme instrument. Passionné de l'Architecture.


[ITA] Sono nato a Sant Quirze del Vallès (Barcellona). Ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Autonoma di Barcellona (UAB) e la Laurea in Amministrazione e Gestione Aziendale (UAB). Master in Economia e Amministrazione Aziendale (insegnato in ingleses, UAB) e Master in Giurisprudenza (UAB), registrato presso l'Illustre Collegio degli Avvocati di Sabadell. Ho ottenuto livelli certificati di proficienza di catalano, castigliano e inglese, e livelli intermedi in francese, italiano e occitano/aranese.

 

Ho lavorato come amministrativo e contabile in una studio di consulenza a Sant Cugat del Vallès. Successivamente, i miei stage sono stati sviluppati presso i Servizi Legali del Parlamento della Catalogna e presso il Tribunale Penale n. 4 di Sabadell, specializzato nella violenza contro le donne. Più recentemente, ho lavorato come consulente in imprenditoria e microcrediti alla Croce Rossa a Sabadell. Attualmente sto studiando il Dottorato in Giurisprudenza, Economia e Impresa all'Università di Girona (UdG), analizzando gli effetti dei robot e dell'automazione sul mondo del lavoro, da una prospettiva interdisciplinare.

 

Ho anche il certificato acTIC di competenze digitali, i titoli di Microsoft Office Specialist per Word, Excel e Power Point e una conoscenza intermedia di software Stata e Adobe (Photoshop, Premiere e Dreamweaver). Livello Intermedio in Linguaggio Musicale, avendo il pianoforte come strumento. Apassionato alla Architettura.


[OCC] Neishí en Sant Quirze del Vallès (Barcelona). Graduat en Dret pera Universitat Autonòma de Barcelona (UAB, 2016) e Graduat en Administracion e Direccion d'Enterpreses (UAB, 2016). Mastèr en Economia e Administracion d'Enterpreses (docéncia en anglés, UAB, 2017) e Mastèr Universitari en Avocacia (UAB, 2018), collegiat ar Illustre Collègi dera Avocacia de Sabadell. Dispòsi de certificats de proficiéncia de catalan, castelhan e anglés, e nivèus intermèdis acreditadi en francés, italian e occitan/aranés.

 

Trabalhè coma administratiu e comptable en un burèu d'assessoria en Sant Cugat del Vallès. Posterioraments, amiè a tèrme es practiques as Servicis Juridics deth Parlament de Catalonha e ath Jutjat Penau n. 4 de Sabadell, especializat en violéncia de genre. Dempús, è estat assessor de projèctes d'emprenedoria e microcredits ara Crotz Ròia en Sabadell. Actuauments corsi eth Doctorat en Dret, Economia e Enterpresa ara Universitat de Girona (UdG), en tot analisar es efèctes des robòts e era automatizacion sobre eth mon deth trabalh, damb ua perspectiva interdisciplinara.

 

Tanben è eth certificat de competéncies digitaus acTIC, es títols de Microsoft Office Specialist entà Word, Excel e Power Point, e coneishences intermediàries de programari Stata e Adobe (Photoshop, Premiere e Dreamweaver). Grad Miei de Lenguatge Musicau, damb eth piano coma esturment. Apassionat dera Arquitectura.